آموزش زبان SQL | دستور SELECT INTO

دستور SELECT INTO در SQLاز دستور Select Into در موارد زیر استفاده می شود :

 1. ایجاد یک Back Up ( نسخه پشتیبان ) از یک جدول .
 2. ایجاد یک آرشیو از رکوردهای یک جدول .
 3. قرار دادن برخی از رکوردها یا فیلدهای مورد نظر از یک جدول در یک جدول جدید .
 4. ایجاد یک نسخه پشتیبان از کل یک پایگاه داده در یک پایگاه داده جدید .

تمامی مثالهای زیر نحوه استفاده از دستور select into را نشان میدهد:

 • در این مثال (ساختار) ما می میخواهیم برخی از رکوردها یا فیلدهای مورد نظر از یک جدول در یک جدول جدید قرار دهیم:

We can select all columns into the new table:
SELECT *
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename

 •  در این مثال (ساختار) ما تنها  می توانیم ستون ها را برای ایجاد یک جدول جدید انتخاب کنیم :

SELECT column_name(s)
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename

 •  در این مثال ما میخواهیم یک Back Up ( نسخه پشتیبان ) از یک جدول Persons ایجاد کنیم:

SELECT *
INTO Persons_Backup
FROM Persons

 •  در این مثال ما میخواهیم  یک کپی از جدول Persons را به یک پایگاه داده دیگر (Backup.mdb) اضافه کنیم :

SELECT *
INTO Persons_Backup IN ‘Backup.mdb’
FROM Persons

 •  در این ساختار ما میتوانیم  یک تعدادی از فیلدها را به جدول جدید کپی کنیم:

SELECT LastName,FirstName
INTO Persons_Backup
FROM Persons

 •   در این مثال ما میخواهیم  با داشتن یک دستور شرطی فیلدهایی را از جدول Persons به جدول Persons_Backup اضافه  کنیم :

SELECT LastName,Firstname
INTO Persons_Backup
FROM Persons
WHERE City=’Sandnes’

 • انتخاب داده از بیش از یک جدول هم در دستور select into امکان پذیر است . در مثال زیر جدول “Persons_Order_Backup”  شامل داده ها از دو جدول “Persons” و “Orders” میباشد.

SELECT Persons.LastName,Orders.OrderNo
INTO Persons_Order_Backup
FROM Persons
INNER JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id

ذکر نام یک پایگاه داده جدید در دستور Select Into اختیاری است . چنانچه نامی در این قسمت ذکر نشود ، برنامه نسخه پشتیبان را در همان پایگاه داده موجود ایجاد می کند و چنانچه نامی ذکر شود ، برنامه نسخه پشتیبان را در پایگاه داده ذکر شده ایجاد می کند .

 

ارسال دیدگاه