آموزش زبان PHP | ذخیره یا ارسال پیام های خطا

ذخیره یا ارسال پیام های خطا در PHP
تابع ( ) error_log

به صورت پیش فرض ، PHP یک پیام حاوی اطلاعات خطا رخ داده را به سیستم logging سرور یا یک فایل خاص ، بسته به اینکه فایل php.ini ، بر روی سرور چگونه تنظیم شده باشد ، ارسال می کند . به وسیله تابع ( ) error_log ، می توانید پیام های خطا رخ داده را به یک فایل خاص یا به ایمیل کاربر ارسال نمایید . ارسال یک ایمیل حاوی اطلاعات خطا می تواند یکی از کارآمدترین روش ها باشد . البته فقط این کار را برای خطاهای مهم و از کار اندازنده انجام دهید ، نه هر خطای معمولی ! .
در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع ( ) error_log را در عمل نمایش داده و در صورت بروز خطا ، ایمیلی حاوی اطلاعات آن به آدرس ایمیل کاربر ، ارسال می شود :

مثال< ? php
// تابع مدیریت کننده خطا و فرستنده ایمیل
function customError($errno, $errstr)
{
echo ” Error: [$errno] $errstr<br>”;
echo “Webmaster has been notified”;
error_log(“Error: [$errno] $errstr”,1, ” someone@example.com ” , ” From: webmaster@example.com ” ) ;
}
// تعیین تابع پیش فرض خطا
set_error_handler(“customError”,E_USER_WARNING);

// مکان بروز خطا
$test=2;
if ($test>1)
{
trigger_error(“Value must be 1 or below”,E_USER_WARNING);
}

? >

خروجی خطای رخ داده در سیستم به صورت زیر خواهدد بود :

مثالError: [512] Value must be 1 or below
Webmaster has been notified

همچین کاربر ایمیلی با محتویات زیر را دریافت خواهد کرد :

مثالError: [512] Value must be 1 or below
ارسال دیدگاه