به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

سارا مددزاده

اگر بعنوان مدیر کسب و کار، به دنبال افزایش بهره…

سارا مددزاده

مشاور روانشناسی خانواده
لیلا سلوکی | مترجم زبان انگلیسی

اگر به دنبال موفقیت در مذاکرات یا مکاتبات تجاری خود…

لیلا سلوکی

مترجم زبان انگلیسی