پلن‌های عضویت

پلن برنزی

هزارتومان ۷۰ مدت اعتبار: ۵ روز
  • کتاب‌های آموزشی: ۴۰% تخفیف
  • بسته‌های آموزشی: ۳۰% تخفیف

پلن نقره‌ای

هزارتومان ۱۱۰ مدت اعتبار: ۸ روز
  • کتاب‌های آموزشی: ۷۰% تخفیف
  • بسته‌های آموزشی: ۵۰% تخفیف

پلن طلایی

هزارتومان ۱۸۰ مدت اعتبار: ۱۴ روز
  • کتاب‌های آموزشی: ۱۰۰% تخفیف
  • بسته‌های آموزشی: ۹۰% تخفیف