مرضیه صداقت | مشاور روانشناسی و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری

مرضیه صداقت ﻫﺴﺘﻢ دانش آموخته ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ۲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻪ – ﺳﺨﻨﺮان و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺮای ﺑﻬﻮرزان و ﺳﻔﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻪ.

 • کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانشناﺳﯽ – ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 • طی دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮف واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
 • ﻣﺪرک ﮐﻨﻔﺮاس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﻖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی (ﻧﺎﺷﺮ: ﻣﻬﺮان روزﺑﻬﯽ، ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ؛ آرزو ﻫﻤﺎم زاﮐﺮی ﻟﻨﮕﺮودی)
 • شرکت در ﮔﻨﮑﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ و اﺧﺬ ﻣﺪارک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻮر (ﻣﮑﻌﺐ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس) در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر
 • شرکت در ﮔﻨﮑﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ و اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻮر در اﯾﺮان (رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ؛ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس؛ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ) در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر – ﮔﻨﮑﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ
 • اخذ ﻣﺪرک درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﯾﺶ و آﮐﺴﻔﻮرد ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل
 • اخذ ﮔﻮاﻫﯽ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﻣﻮﺳﺴﻪ آراﻣﺶ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﺎغ زﻧﺪﮔﯽ
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ و روان ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)
 • ﻣﺪرس ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﻮرزان و ﺳﻔﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ
 • ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
 • ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
 • ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻪ

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۹۶%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۹۴%
قدرت بیان مشاور ۹۵%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۹۹%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۹۳%

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

اگر تمایل دارید مشاوره استعدادیابی و مسیریابی شغلی شما را در یافتن شغل مناسب و متناسب با استعدادهای ذاتی‌تان یاری دهد، یا با کمک مشاوره کوچ و توسعه فردی به دنبال افزایش توانمندی‌هایتان هستید و یا اینکه قصد دارید بعنوان کارآفرین/مدیر/کارمند با بهره‌گیری از خدمات مشاوره روانشناسی و یا مشاوره سلامت و درمان بر استرس‌ها و نگرانی‌ها و همچنین مشکلات جسمی و روحی خود فائق آیید؛ حتما به مشاوران مجرب و صاحب‌نام گروه بین‌المللی کسب و کار ساکوراد مراجعه کنید تا در سریعترین زمان ممکن به اهداف خود دست یابید.

ارسال دیدگاه