آموزش R | ترسیم نقشه

یکی از قابلیت‌های موجود در R محیط گرافیکی آن است. به‌طور مثال در این محیط می‌توان با در دست داشتن فایل‌های مربوط به نقشه یک شهر یا کشور (فایل‌های GIS)، نقشه نقطه مورد نظر را ترسیم کرد. جهت ترسیم، این فایل باید به صورت چندضلعی (Polygon) باشد. برای رسم نقشه پس نصب و بارگذاری بسته maptools  از دستور  ()readShapePoly استفاده می‌کنیم. قبل از استفاده از این دستور بایستی فایل‌های نقشه منطقه مورد نظر را (پس از نصب بسته maptools) در شاخه library\maptools\shapes ذخیره کنیم. به‌طور مثال می‌توانید نقشه شهر تهران و کشور ایران را از لینک‌های زیر:

http://mihanbit.com/download/51d83e40c9807/tehran.zip

و

http://mihanbit.com/download/51d83e6be541f/IRN_adm.zip

دانلود کنید و در شاخه فوق (پس از خارج کردن فایل‌ها از حالت فشرده) ذخیره کنید. حال برای ترسیم این دو نقشه از دستور ()readShapePoly استفاده می‌کنیم، یعنی:

(“nc_shp1<-system.file(“shapes/IRN_adm/IRN_adm0.shp”, package = “maptools

((“”)nc1<-readShapePoly(nc_shp1, proj4string = CRS

(plot(nc1, axes=TRUE, las=1

سطر اول فراخوانی بسته maptools و فایل مربوط به منطقه مورد نظر (که در اینجا کشور ایران و شهر تهران ) است. سطر دوم ساخت فایل نقشه با توجه به فایل نقشه است و سطر سوم ترسیم نقشه با توجه به فایل نقشۀ ساخته شده است. توجه کنید که فایل مورد نظر برای ترسیم نقشه فایل‌های با فرمت shp هستند.

ارسال دیدگاه