آموزش زبان PHP | تابع ( ) JDDayOfWeek

تابع ( ) JDDayOfWeek در php

این تابع یک تاریخ معین را گرفته و نام روز آن تاریخ را برمیگرداند. شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntaxjddayofweek ( jd , mode ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم ژولیایی را تعیین میکند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
jd
این پارامتر خروجی تابع را مشخص میکند.  اینکه خروجی بصورت حروفی(نام روز) و یا عددی (شماره روز در هفته) باشد.
انواع مقادیر ممکن برای این پارامتر عبارتند از :
۰: این مقدار مقدار پیش فرض است و باعث میشود تا خروجی تابع شماره روز در هفته را برگرداند . ( ۰ برای یکشنبه ، ۱ برای دوشنبه ، … )
۱ : قرار دادن مقدار ۱ باعث میشود تا تابع نام روز در هفته را برگرداند.
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
jd

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) JDDayOfWeek را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر jd$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع  ( ) JDDayOfWeek ، نام روز آن تاریخ را در خروجی  چاپ کرده ایم  :

Example
< ? php
   $jd = cal_to_jd (CAL_GREGORIAN , date(“m”) , date(“d”) , date(“Y”) ) ;
echo ( jddayofweek ( $jd , 1 ) ) ;

? >
کد
Thursdayخروجی

 

ارسال دیدگاه