آموزش زبان SQL | دستور Drop

دستور Drop در SQL

تمامی جدول ها، اندیس ها و حتی دیتابیس ها میتوانند با دستور Drop در sql حذف شوند. شیوه های استفاده از دستور drop در sql به شرح زیر است :

  • دستور Drop Index

از دستور DROP INDEX  برای حذف یک اندیس موجود در یک فیلد جدول استفاده می شود.

DROP INDEX table_name.index_name

  • دستور Drop Table

از دستور DROP TABLE برای حذف یک جدول در پایگاه داده استفاده می شود.

DROP TABLE table_name 

  • دستور Drop Database

از دستور DROP DATABASE برای حذف  یک پایگاه داده به صورت کامل استفاده می شود

DROP DATABASE database_name

  • دستور TRUNCATE

برای حذف کلیه اطلاعات موجود در یک جدول بدون حذف ستون های آن از دستور TRUNCATE استفاده می کنیم :

TRUNCATE TABLE table_name

این دستور باعث خالی شدن جدول از اطلاعات می شود ، بدون اینکه خود آن و ساختارش تغییری کند .

مثال :

 Truncate Table Mydb;

ارسال دیدگاه