آموزش CSS | مرجع واحدهای شمارش، نام و شماره رنگ ها

مرجع واحدهای شمارش، نام و شماره رنگ ها در CSS

مرجع واحدهای شمارش

در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی مرجع واحدهای شمارش در CSS میپردازیم. واحد های شمارش در css  شامل واحدهای زیر میباشند.

 1. %   >>  درصد
 2. in >> اینچ
 3. cm  >> سانتیمتر
 4. mm  >> میلیمتر
 5. em  
 6. ex 
 7. pt >>  برابر با ۱/۷۲ اینچ
 8. pc >> برابر با ۱۲ point
 9. px  >> پیکسل

 

مرجع نام و شماره رنگ ها
در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی مرجع نام و شماره رنگ ها در CSS میپردازیم.

  Colors Value 

رنگ ها در css  با روش های زیر مقدار دهی میشوند.

 1. Hexadecimal colors
 2. RGB colors
 3. RGBA colors
 4. HSL colors
 5. HSLA colors
 6. color names

Color Name

نام رنگHEXColor
AliceBlue#F0F8FF
AntiqueWhite#FAEBD7
Aqua#۰۰FFFF
Aquamarine#۷FFFD4
Azure#F0FFFF
Beige#F5F5DC
Bisque#FFE4C4
Black#۰۰۰۰۰۰
BlanchedAlmond#FFEBCD
Blue#۰۰۰۰FF
BlueViolet#۸A2BE2
Brown#A52A2A
BurlyWood#DEB887
CadetBlue#۵F9EA0
Chartreuse#۷FFF00
Chocolate#D2691E
Coral#FF7F50
CornflowerBlue#۶۴۹۵ED
Cornsilk#FFF8DC
Crimson#DC143C
Cyan#۰۰FFFF
DarkBlue#۰۰۰۰۸B
DarkCyan#۰۰۸B8B
DarkGoldenRod#B8860B
DarkGray#A9A9A9
DarkGrey#A9A9A9
DarkGreen#۰۰۶۴۰۰
DarkKhaki#BDB76B
DarkMagenta#۸B008B
DarkOliveGreen#۵۵۶B2F
Darkorange#FF8C00
DarkOrchid#۹۹۳۲CC
DarkRed#۸B0000
DarkSalmon#E9967A
DarkSeaGreen#۸FBC8F
DarkSlateBlue#۴۸۳D8B
DarkSlateGray#۲F4F4F
DarkSlateGrey#۲F4F4F
DarkTurquoise#۰۰CED1
DarkViolet#۹۴۰۰D3
DeepPink#FF1493
DeepSkyBlue#۰۰BFFF
DimGray#۶۹۶۹۶۹
DimGrey#۶۹۶۹۶۹
DodgerBlue#۱E90FF
FireBrick#B22222
FloralWhite#FFFAF0
ForestGreen#۲۲۸B22
Fuchsia#FF00FF
Gainsboro#DCDCDC
GhostWhite#F8F8FF
Gold#FFD700
GoldenRod#DAA520
Gray#۸۰۸۰۸۰
Green#۰۰۸۰۰۰
GreenYellow#ADFF2F
HoneyDew#F0FFF0
HotPink#FF69B4
IndianRed#CD5C5C
Indigo#۴B0082
Ivory#FFFFF0
Khaki#F0E68C
Lavender#E6E6FA
LavenderBlush#FFF0F5
LawnGreen#۷CFC00
LemonChiffon#FFFACD
LightBlue#ADD8E6
LightCoral#F08080
LightCyan#E0FFFF
LightGoldenRodYellow#FAFAD2
LightGray#D3D3D3
LightGreen#۹۰EE90
LightPink#FFB6C1
LightSalmon#FFA07A
LightSeaGreen#۲۰B2AA
LightSkyBlue#۸۷CEFA
LightSlateGray#۷۷۸۸۹۹
LightSlateGrey#۷۷۸۸۹۹
LightSteelBlue#B0C4DE
LightYellow#FFFFE0
Lime#۰۰FF00
LimeGreen#۳۲CD32
Linen#FAF0E6
Magenta#FF00FF
Maroon#۸۰۰۰۰۰
MediumAquaMarine#۶۶CDAA
MediumBlue#۰۰۰۰CD
MediumOrchid#BA55D3
MediumPurple#۹۳۷۰DB
MediumSeaGreen#۳CB371
MediumSlateBlue#۷B68EE
MediumSpringGreen#۰۰FA9A
MediumTurquoise#۴۸D1CC
MediumVioletRed#C71585
MidnightBlue#۱۹۱۹۷۰
MintCream#F5FFFA
MistyRose#FFE4E1
Moccasin#FFE4B5
NavajoWhite#FFDEAD
Navy#۰۰۰۰۸۰
OldLace#FDF5E6
Olive#۸۰۸۰۰۰
OliveDrab#۶B8E23
Orange#FFA500
OrangeRed#FF4500
Orchid#DA70D6
PaleGoldenRod#EEE8AA
PaleGreen#۹۸FB98
PaleTurquoise#AFEEEE
PaleVioletRed#DB7093
PapayaWhip#FFEFD5
PeachPuff#FFDAB9
Peru#CD853F
Pink#FFC0CB
Plum#DDA0DD
PowderBlue#B0E0E6
Purple#۸۰۰۰۸۰
Red#FF0000
RosyBrown#BC8F8F
RoyalBlue#۴۱۶۹E1
SaddleBrown#۸B4513
Salmon#FA8072
SandyBrown#F4A460
SeaGreen#۲E8B57
SeaShell#FFF5EE
Sienna#A0522D
Silver#C0C0C0
SkyBlue#۸۷CEEB
SlateBlue#۶A5ACD
SlateGray#۷۰۸۰۹۰
SlateGrey#۷۰۸۰۹۰
Snow#FFFAFA
SpringGreen#۰۰FF7F
SteelBlue#۴۶۸۲B4
Tan#D2B48C
Teal#۰۰۸۰۸۰
Thistle#D8BFD8
Tomato#FF6347
Turquoise#۴۰E0D0
Violet#EE82EE
Wheat#F5DEB3
White#FFFFFF
WhiteSmoke#F5F5F5
Yellow#FFFF00
YellowGreen#۹ACD32

 

ارسال دیدگاه