آموزش زبان SQL | دستور Create Table

دستور Create Table در SQL

برای ایجاد یک جدول جدید در پایگاه داده sql ، از دستور Create Table استفاده می کنیم. برای ایجاد جدول در اسکیوال بایستی نکات زیر را در نظر گرفت :

  1. تعیین یک نام منحصر به فرد برای جدول .
  2. تعیین تعداد ستون های ( فیلد ها ) جدول و نام آنها که نباید تکراری باشد.
  3. تعیین نوع داده ای ستون های جدول و اندازه آنها در صورت نیاز .

ساختار دستور create table در sql در ساده ترین حالت ، به صورت زیر است :

CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type,
column_name2 data_type,
column_name3 data_type,
….
)

برای مثال برای ایجاد جدول Persons با فیلدهای زیر به صورت زیر عمل میکنیم :

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

 

ارسال دیدگاه