آموزش زبان SQL | ایجاد محدودیت برای فیلدها (Constraints)

ایجاد محدودیت برای فیلدها (Constraints) در SQL

Constraintها در sql یا همان محدودیت ها در اس کیو ال ، برای محدود کردن نوع داده هایی که میتواند در جدول تعریف شود مورد استفاده قرار میگیرد. این محدودیت ها را زمانی که یک جدول جدید ایجاد میکنیم یا زمانی که نوع داده ای جدول را تغییر میدهیم بایستی در نظر داشته باشیم.

Constraint های sql شامل موارد زیر میشوند :

  1. NOT NULL
  2. UNIQUE
  3. PRIMARY KEY
  4. FOREIGN KEY
  5. CHECK
  6. DEFAULT

 

ارسال دیدگاه