به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
آموزش R

آموزش R | محاسبه تحلیل کانونی

اگر محققی بخواهد روابط بین دو مجموعه از داده ها را مطالعه کند روش تحلیل کانونی بهترین روش خواهد بود. این روش به عنوان یک روش تحلیل چند متغیره جهت پیدا کردن روابط خطی بین دو مجموعه چند متغیره کاربرد فراوانی دارد. به عنوان مثال محققی علاقه مند است بداند آیا بین پنج متغیر روانشناختی و پنج ویژگی فردی رابطه خطی وجود دارد یا خیر باید از این روش استفاده نماید. هدف این نوشتار آموزش نرم افزار R نیست و نحوه محاسبه تحلیل کانونی در نرم افزارR مورد توجه می باشد.

این نرم افزار را با نرم افزارهای مشهوری چون SAS و SPSS قابل رقابت دانسته اند. قبل از اجرای این تکنیک آماری در نرم افزار R باید به روش زیر داده ها را در نرم افزار تعریف کرد (فونت های قرمز برونداد ها هستند).

Canonical <- read.csv(“آدرس محل قرار گیری فایل داده ها”)
attach(Canonical)
library(fields)
t(stats(Canonical))
library(catspec)
ctab(table(female), addmargins=TRUE)

حال باید دستور زیر را که به صورت ماکرو تهیه شده است در کنسول وارد و اجرا نمائید.

# define the two sets of variables
psych<-mm[,1:3]
acad<-mm[,4:8]

# correlations
library(CCA)
matcor(psych,acad)

اعضای شبکه مشاوران در حوزه «تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش»

مشاور دیجیتال مارکتینگ و فروش

اگر بدنبال افزایش فروش و توسعه سهم خود در بازارهای...

مشاور تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

اگر علاقمندید در تراز شرکتهای بزرگ و صاحب‌نام، بخش بازاریابی...

مشاور بازاریابی و فروش

اگر در فضای پررقابت کنونی بدنبال موفقیت تضمینی و داشتن...

مشاور عکاسی، فیلمبرداری، تدوین و کارگردانی | مترجم ترکی‌استانبولی

اگر به دنبال طراحی کمپین‌های تبلیغاتی با نگاه یک کارگردان...

مشاور بازاریابی و آنلاین سازی کسب و کار

اگر بعنوان فعال اقتصادی، به دنبال رونق فروش و یا...

مشاور تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

اگر به دنبال برنامه‌ریزی و موفقیت در کسب و کارهای...

مشاور SEO ،UI/UX و بازاریابی دیجیتال

اگر قصد دارید در دنیای دیجیتال فعالیت کرده و در...

مشاور برندسازی، بازاریابی و فروش

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی بدنبال تقویت برند، رونق...

مشاور بازاریابی، فروش و مذاکرات تجاری

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال رشد کسب...

مشاور کارآفرینی و بازرگانی

اگر به دنبال موفقیت در کارآفرینی با نگاه یک تاجر...

مشاور امور بیمه و مشاور تولید محتوا

اگر به عنوان یک کارآفرین خانگی یا دیجیتال مارکتر در...

مشاور کارآفرینی، بازاریابی، سرمایه‌گذاری و مهاجرت در ترکیه | مترجم زبان ترکی استانبولی

اگر بدنبال مهاجرت، ثبت شرکت، فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه کسب...

مشاور بازاریابی و فروش | مترجم انگلیسی، فرانسه و ترکی‌استانبولی

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال کسب برتری...

مشاور تولید محتوا | مترجم انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی

اگر بعنوان فعال اقتصادی به دنبال تثبیت جایگاه و گسترش...

مشاور کارآفرینی و فروش

اگر بعنوان مدیر کسب و کار، به دنبال رونق و...

مشاور عکاسی و فیلمبرداری

اگر به دنبال خلاقیت در عکاسی و تصویربرداری برای تولید...

مشاور مسیریابی شغلی، کارآفرینی و استارتاپ

اگر به دنبال موفقیت در کارآفرینی و یا داشتن کسب...

مشاور برندینگ و تحقیقات بازار

اگر به عنوان فعال اقتصادی/صاحب کسب و کار نیازمند تحلیل...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور محاسبه تحلیل کانونی دستور زیر باید وارد و اجرا شود.

cc1 <- cc(psych,acad)

# display the canonical correlations
cc1[1]

# raw canonical coefficients
cc1[3:4]

سپس به منظور محاسبه ضرایب هر کدام از متغیر های مدل در هر ریشه کانونی باید دستورات زیر را وارد کرد.

در نهایت جهت مطالعه اینکه آیا این روابط معنی دار هستند یا خیر باید کد زیر را وارد کرد.

# tests of canonical dimensions
ev<-cc1$cor^2
ev2<-1-ev

n<-dim(psych)[1]
p<-length(psych)
q<-length(acad)
m<-n -3/2 – (p+q)/2
w<-cbind(NULL) # initialize wilks lambda

for (i in 1:3){
w<-cbind(w,prod(ev2[i:3]))
}

d1<-cbind(NULL)
d2<-cbind(NULL)
f<-cbind(NULL) # initialize f
for (i in 1:3){
s<-sqrt((p^2*q^2-4)/(p^2+q^2-5))
si<-1/s
df1<-p*q
d1<-cbind(d1,df1)
df2<-m*s-p*q/2+1
d2<-cbind(d2,df2)
r<-(1-w[i]^si)/w[i]^si
f<-cbind(f,r*df2/df1)
p<-p-1
q<-q-1
}

pv<-pf(f,d1,d2,lower.tail=FALSE)
dmat<-cbind(t(w),t(f),t(d1),t(d2),t(pv))
colnames(dmat)<-c(“WilksL”,”F”,”df1″,”df2″,”p”)
rownames(dmat)<-c(seq(1:length(w)))

dmat

 

که خروجی به شرح زیر خواهد بود:

 

در واقع با وجود آنکه مهمترین ریشه کانونی همان ریشه اول است لیکن معنی داری سایر ریشه ها که به تعداد مجموعه کوچکتر ریشه استخراج می شود باید مورد بررسی قرار گیرد که این نرم افزار از آماره لامبدا استفاده می کند. برای استاندارد سازی هر یک از ابعاد باید به طور جداگانه دستورات زیر را وارد کرد.

https://succourad.com/?p=9951
پیشنهاد براساس سلیقه شما

سئوالات و نظرات ارزشمند خود را با ما مطرح کنید

دیدگاهتان را بنویسید