آموزش زبان PHP | تابع ( ) cal_from_jd

تابع ( ) cal_from_jd در PHP

این تابع یک روز معین از تقویم ژولیانی را به فرمت هر تقویم مورد نظر دیگر ، تبدیل میکند. برای مثال فرض کنید میخواهید یک تاریخ در تقویم ژولیانی را به تاریخ آن در تقویم مسیحی تبدیل کنید . شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntaxcal_from_jd ( jd , calendar ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تعداد روزهای سپری شده مورد نظر شما در تقویم ژولیانی را تعیین میکند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
jd
این پارامتر تقویم مقصد که میخواهید تاریخ جاری را به فرمت آن تبدیل کند را مشخص میکند .
انواع فرمت های دیگر تقویم PHP عبارتند از :
  • CAL_GREGORIAN : تقویم گریگوری یا مسیحی
  • CAL_JULIAN : تقویم ژولیانی
  • CAL_JEWISH : تقویم یهودی
  • CAL_FRENCH : تقویم فرانسوی

استفاده از این پارامتر اجباری است .calendar

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) cal_from_jd را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر d$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع  ( ) cal_from_jd آن را به روز مربوطه در تقویم گریگوری تبدیل کرده ایم :

Example
< ? php
  $d = unixtojd ( mktime ( 0,0,0,1,18,2006 ) ) ;
print_r ( cal_from_jd ( $d , CAL_GREGORIAN ) ) ;

? >
کد
Array
(
[date] => 1/18/2006
[month] => 1
[day] => 18
[year] => 2006
[dow] => 3
[abbrevdayname] => Wed
[dayname] => Wednesday
[abbrevmonth] => Jan
[monthname] => January
)
خروجی

ارسال دیدگاه