آموزش زبان PHP | مرجع توابع کار با آرایه ها

مرجع توابع کار با آرایه ها در PHP :

در این بخش توابع مهم و پرکاربرد کار با آرایه ها در PHP را در جدول زیر تشریح کرده ایم . برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به هر کدام ، بر روی نام تابع کلیک نمایید :

نام تابعشرح عملکرد
array ( )از این تابع برای ایجاد یک آرایه جدید استفاده می شود .
array_change_key_case ( )این تابع کاراکتر کلیدها در آرایه های دو بعدی را به حروق بزرگ یا کوچک تبدیل می کند .
array_chunk ( )این تابع ، یک آرایه موجود را به دو یا چند آرایه کوچکتر تبدیل می کند .
array_combine ( )این تابع ، دو آرایه تک بعدی را با هم ترکیب کرده و یک آرایه دو بعدی با Key و Value می سازد .
array_count_values ( )این تابع ، تعداد عناصر مشابه ( دارای Value یکسان ) را در یک آرایه می شمارد .
array_diff ( )این تابع مقادیر موجود در دو یا چند آرایه را با هم بررسی کرده و اختلاف هایشان را بر می گرداند .
array_fill ( )این تابع یک آرایه موجود را با مقادیر تعیین شده برای آن ، پر می کند .
array_fill_keys ( )این تابع کلیدهای تعیین شده ( keys ) برای آنها را به عناصر یک آرایه اضافه می کند .
array_filter ( )این تابع عناصر یک آرایه را بر حسب دستورات یک تابع دیگر فیلتر کرده و خروجی ها را بر می گرداند .
array_flip ( )این تابع در یک آرایه دو بعدی ، جای مقادیر ( values ) و کلیدها ( keys ) را با هم جا به جا می کند و یک آرایه جدید را ساخته و در خروجی بر می گرداند .
array_intersect ( )این تابع مقادیر عناصر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه کرده و عناصر تکراری و یکسان را بر می گرداند .
array_key_exists ( )این تابع وجود یا عدم وجود یک کلید ( key ) را در یک آرایه بررسی کرده و جواب را بر می گرداند .
array_keys ( )این تابع کلیدهای ( keys ) موجود در عناصر یک آرایه را بر می گرداند .
array_map ( )این تابع مقادیر عناصر یک آرایه را به تابعی تعیین شده از سوی کاربر فرستاده و مقادیر جدید بازگشتی را در یک آرایه ذخیره می کند .
array_merge ( )این آرایه عناصر دو یا چند آرایه را با هم ترکیب کرده و یک آرایه جدید تولید می کند .
array_pop ( )این تابع آخرین عنصر عضو آرایه را حذف می کند .
array_push ( )این تابع یک یا چند عنصر جدید تعیین شده را به انتهای آرایه اضافه می کند .
array_rand ( )این تابع یک یا چند عنصر از آرایه را به صورت رندوم انتخاب کرده و بر می گرداند .
array_search ( )این تابع آرایه را برای یک مقدار value داده شده به آن جستجو کرده و ارزش کلید key آن را بر می گرداند .
array_reverse ( )این تابع عناصر یک آرایه را به ترتیب برعکس در خروجی نشان می دهد .
array_shift ( )این تابع المنت اول آرایه را حذف کرده و مقدار آن را بر می گرداند .
array_slice ( )این تابع بخش تعیین شده ای از یک آرایه را جدا کرده و بر می گرداند .
array_splice ( )این تابع عناصری از یک آرایه را حذف کرده و با مقادیر جدید تعیین شده جایگزین می کند .
array_sum ( )این تابع مجموع عددی یک آرایه را بر می گرداند .
array_unique ( )این تابع عناصر تکراری یک آرایه را حذف می کند .
array_unshift ( )این تابع یک یا چند عنصر مورد نظر را به ابتدای آرایه اضافه می کند .
array_values ( )این تابع کلیه مقادیر values یک آرایه را بر می گرداند .
array_walk ( )این تابع اعضای یک آرایه را یک به یک خوانده و آن ها را در یک تابع اعمال می کند .

 


ارسال دیدگاه