آموزش زبان HTML | تگ لینک ( a )

تگ لینک ( a ) در HTML

تگ لینک یا تگ <a> برای ارتباط بین صفحات وب و یا ایجاد لنگر در داخل صفحه، در سایت به کار میرود.

این تگ به صورت کلی زیر به کار میرود :

< a   Properties =”Value”  ….  >    محتوا   </ a >

نکته ی مهم در استفاده از تگ <a> اینست که در بخش محتوا می توان غیر از متن از تصویر و یا المنت های دیگر نیز استفاده نمود.

مهمترین خصوصیات <a> به صورت زیر می باشد :

 خصوصیت مقادیر و توضیح مختصر
 hrefآدرس صفحه ای که میخواهیم با کلیک بر روی محتوا مرورگر به آن برود.
targetطریقه ی باز شدن لینک در مرورگر
nameنام لنگرگاه برای پرش به قسمتی از صفحه

 خصوصیت Href : این خصوصیت مهمترین خصوصیت تگ a می باشد که با مرورگر پس کلیک بر روی محتوای لینک به آدرسی که در این خصوصیت قرار میگیرد می رود. بطور مثال :

< a  href=”http://AliGhavami.ir/index.aspx” > اینجا کلیک کنید </ a >

< / br >

< a   href=”http://AliGhavami.ir/index.aspx” > <img   src=”administrator/files/UploadFile/1.jpg”   /> </ a >

همانطور که مشاهده می نمایید در بخش محتوای تگ لینک <a> می توان از عکس نیز استفاده نمود تا در صورت کلیک بر روی عکس، عکس به صورت لینک کار کند و به آدرسی که در href گفته شده نقل مکان نمود.

ارسال دیدگاه